Make your own free website on Tripod.com

Shemá Israel, Adonai helohenu Adonai Echad.

FESTAS JUDAICAS

. Assará BeTevet 

. Chanucá

. Iom HaAtzmaut

.. Iom HaShoá VeHaGvurá

. Iom HaZikaron

. Iom Ierushalaim

 . Iom Kipur

. Pessach

. Purim 

. Rosh HaShaná

. Sefirat BaOmer / Lag BaOmer

. Shabat

. Shavuot

. Shmini Atzeret

. Simchat Torá

. Sucot

. Tisha BeAv

. Tu BeAv

. Tu BiShvat